15-09-2020

Een nieuwe partner, wat betekent dat voor de kinderalimentatie.

Het kan zijn dat wanneer de omstandigheden veranderen de hoogte van de kinderalimentatie wijzigt, bijvoorbeeld in de situatie waarbij één van beide ouders een nieuwe partner krijgt. Het maakt in deze ook nog een verschil of diegene samenwoont of een geregistreerd partnerschap/huwelijk aangaat met deze nieuwe partner. Eigenlijk draait het allemaal om draagkracht, je kijkt bij de bepaling van zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie naar het gezinsinkomen ten tijde van de echtscheiding, dat is het uitgangspunt. Op basis daarvan wordt de draagkracht berekent. De draagkracht kan in het geval van een nieuwe partner veranderen, waardoor er een kans is dat de kinderalimentatie in hoogte verschilt als de berekening opnieuw wordt gedaan. In onderstaande casus beschrijf ik een voorbeeldsituatie en de meest voorkomende uitkomsten.

Geval blijft dat alle situaties uniek zijn en de benodigde expertise gewenst is om deze kwesties goed door te kunnen rekenen. Heb je hier een vraag over, neem gerust contact met me op. De intake is altijd vrijblijvend. Bel: 0620608999 of stuur een e-mail.

Casus 

Ouder 2 verzorgt drie minderjarige kinderen, gemiddeld draagt ouder 2 hierbij 5 dagen per week de zorg over het kind. Ouder 2 woont alleen met de kinderen. Ouder 1, woont ook alleen en betaald kinderalimentatie.

De zes meest voorkomende situaties op basis van de casus zoals hierboven benoemd:

Ouder 1 gaat samenwonen (geen huwelijk en geen geregistreerd partnerschap)

Kinderalimentatie blijft gelijk

Ouder 1 gaat samenwonen (sluit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, nieuwe partner heeft geen kinderen welke deel uit maken van het nieuwe gezin)

Kinderalimentatie blijft gelijk

Ouder 1 gaat samenwonen (sluit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, nieuwe partner heeft wel kinderen die deel uit maken van het nieuwe gezin)

Kinderalimentatie blijft gelijk of wordt lager

In dit geval wordt ouder 1 onderhoudsplichtig naar deze kinderen, dit kan ervoor zorgen dat de kinderalimentatie lager wordt (indien ouder 1 onvoldoende draagkracht heeft om bij te dragen in de kosten van alle kinderen)

Ouder 2 gaat samenwonen (sluit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, nieuwe partner heeft wel kinderen die deel uit maken van het nieuwe gezin)

Kinderalimentatie wordt lager of hoger

De nieuwe partner wordt stiefouder en daarmee onderhoudsplichtig naar de kinderen, dit heeft een verlagend effect op de kinderalimentatie. Eveneens kan ouder 2 stiefouder worden van de kinderen van de nieuwe partner wat juist een verhogend effect kan hebben op de kinderalimentatie. (indien ouder 2 onvoldoende draagkracht heeft om bij te dragen in de kosten van alle kinderen)

Ouder 2 gaat samenwonen (sluit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, nieuwe partner heeft geen kinderen welke deel uit maken van het nieuwe gezin)

Kinderalimentatie wordt lager

Nieuwe partner wordt stiefouder en daarmee onderhoudsplichtig naar de kinderen van de ouder 2


Ouder 2 gaat samenwonen (geen huwelijk en geen geregistreerd partnerschap)

Kinderalimentatie wordt lager, blijft gelijk of wordt hoger

Uitkomsten/verdieping:

De kinderalimentatie wordt hoger

De hoogte van de kinderalimentatie is gebaseerd op een verdeling van de kosten naar draagkracht. Het inkomen speelt een belangrijke rol in de berekening van de draagkracht, het kindgebonden budget telt hierbij ook mee als inkomen.

Het kindgebonden budget kan aanzienlijk lager worden bijvoorbeeld als ouder 2 eerst alleenstaand is en later gaat samenwonen. In die situatie kan het zo zijn dat het inkomen gelijk blijft maar de draagkracht van ouder 2 wel afneemt. Met als gevolg dat de verdeling niet meer klopt en ouder 1 een hogere bijdrage aan kinderalimentatie zal moeten leveren. Deze situatie voelt vaak oneerlijk, een alleenstaande partner vindt nieuw geluk, gaat samenwonen en de andere partner moet door die keuze meer bijdragen. Toch gaat in deze gevallen de kinderalimentatie vaak omhoog.

De kinderalimentatie blijft gelijk

In de situatie zoals hierboven beschreven blijft in veel geval het gevoel van oneerlijkheid hangen. Je ziet dan ook regelmatig dat dit leidt tot een rechtszaak. In die gevallen is het besluit van de rechtbank wisselend. Soms handelt de rechter op basis van de feitelijke situatie ten aanzien van het kindgebonden budget, met het gevolg zoals hierboven beschreven: de kinderalimentatie wordt hoger. 

In andere zaken oordeelt de rechter meer op gevoel en wordt er vastgesteld dat ouder 2 niet de dupe mag worden van de keuze van ouder 1 om te gaan samenwonen. In weze wordt er dan gerekend met het kindgebonden budget bij niet samenwonen waardoor de kinderalimentatie gelijk blijft aan de oorspronkelijke situatie.

De kinderalimentatie wordt lager

Het verlagen van de kinderalimentatie gaat vaak op basis van redelijkheid, zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de ouder 2 die gaat samenwonen, zaken als woonlasten en andere vaste kosten deelt met de nieuwe partner. Het gevolg is dat de draagkracht stijgt, waardoor bij herberekening de bijdrage van ouder 1 -indien de draagkracht daar gelijk is gebleven- in verhouding lager is. Deze situatie kan er toe leiden dat de kinderalimentatie verlaagd wordt. In dit geval dienen beide partijen het eens te zijn over de verdeling of de rechter moet hierin een nieuwe berekening afdwingen. Het is namelijk een afwijking van de norm die geldt voor de berekening.

Hulp bij de berekening of een vraag over jouw situatie?

Heb je hier een vraag over, neem gerust contact met me op. De intake is altijd vrijblijvend. Bel: 0620608999 of stuur een e-mail.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug