19-10-2020

Stiefouder, gezag en de financiële gevolgen

De wet kent een bepaling waarin staat bepaald dat naast onder meer ouders en schoonouders, ook stiefouders gehouden zijn tot het leveren van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en stiefkinderen (artikel 1:392 BW). Dit artikel concretiseert deze onderhoudsverplichting van de stiefouder door te bepalen ‘dat een stiefouder alleen verplicht is gedurende het huwelijk of  geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot het gezin behorende minderjarige kinderen van zijn/haar echtgenoot of geregistreerd partner’.

Wanneer ben je juridisch gezien stiefouder?

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met iemand die inwonende minderjarige kinderen  heeft, dan wordt je stiefouder. Onder inwonend wordt verstaan dat het kind op het betreffende adres ingeschreven staat. Woon je samen, maar is er geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan ben je in juridische zin dus geen stiefouder.

Stiefouder? Wat zijn je rechten/plichten?

Plichten heb je als stiefouder veel, rechten helaas niet. Zo heb je de plicht om mee te betalen aan de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen van je (nieuwe) partner. Wanneer het kind bijvoorbeeld 18 jaar is, studeert en woonachtig is in het gezin, betaal je als stiefouder ook mee aan de kosten voor studie en levensonderhoud totdat het kind 21 is. Daarnaast bestaat er ook nog de opvoedplicht, als echtgenoot ben je bij wet verantwoordelijk voor de opvoeding van elkaars kinderen. Mocht de relatie ten einde komen, vervallen over het algemeen je plichten als stiefouder.

Een nieuwe financiële situatie. Wat betekent dat? 

De ouders van beide kinderen hebben vaak, in het ouderschapsplan al afspraken vastgelegd over een verdeling en kosten met betrekking tot de kinderen. Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan met een nieuwe partner brengt een wijziging van omstandigheden met zich mee. Het gevolg? (Financiële)Afspraken die eerder gemaakt zijn kloppen veelal niet meer en dienen onder de loep genomen te worden.

Volgens de wet is het logisch dat een stiefouder bijdraagt in de kosten van de kinderen. Er wordt in de berekening hiervan geen verschil gemaakt tussen biologische ouders en stiefouders. Bij het berekenen van de bijdrage wordt gekeken naar de volgende twee zaken:

  • de behoefte van het kind (de kosten van het kind/de kinderen) Bepalend hierin is de levenstandaard van het kind/de kinderen voor de relatiebreuk van de biologische ouders;
  • de draagkracht van de biologisch ouders evenals die van de stiefouder.

Draagkracht berekenen?

Daar kan ik bij helpen, het maken van een nieuwe draagkrachtberekening bij de nieuwe situatie is veeal een lastige opgave voor ouders. Hulp nodig? bel me voor een vrijblijevnde kennismaking: 0620608999

Stiefouderschap en alimentatie?

Ja, wanneer er een alimentatieregeling is dient de stiefouder hier een steentje aan bij te dragen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de draagkracht van de stiefouder.

Stiefouderschap en gezag?

Als stiefouder heb je niet automatisch gezag over je stiefkinderen. Er is bij wet bepaald dat er twee mensen die gezag hebben over een kind, veelal de biologische ouders. Het kan gebeuren dat een ouder gezag verliest, een stiefouder kan dan een verzoek doen bij de rechtbank om samen met zijn/haar partner gezag over een kind te krijgen. Een rechter zal hierin altijd het belang van het kind dienen.

Omgangsregeling voor stiefouder/stiefkinderen

Als stiefouder kun je een bijzondere band opbouwen met een kind, het is dan zeker denkbaar dat na een relatiebreuk een omgangsregeling wordt getroffen. De rechter neemt zo’n verzoek in overweging. In de wet staat dat een kind na een scheiding ook recht heeft op omgang met ‘anderen die in een nauwe en persoonlijke betrekking staan tot het kind’. Een kind mag als hij/zij ouder is dan 12 jaar hier zelf bezwaar tegen maken. Een rechter kan een dergelijk verzoek afwijzen; bijvoorbeeld als de omgang schadelijk kan zijn voor het kind.

Ik help je graag bij vragen over scheiden of de start van je nieuwe relatie

Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug