Ik wil graag kennis
maken met alex
17-06-2021

Privacyverklaring van Alex

ALEX hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die ik lever.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • Ik jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt zijn tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ik vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • ALEX passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Ik geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ik op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze respecteren

Met dit privacy statement wil ik je tevens graag informeren over welke gegevens ik verzamel als je mijn website (www.vanalex.nl) bezoekt en hoe ik omga met deze gegevens.

Welke gegevens er worden verzameld

Ik verzamel gegevens die nodig zijn om je de website te kunnen tonen, om de website te verbeteren, het conversiepercentage te verhogen en zodat je contact met mij kunt opnemen.

Contactformulier

Allereerst verstrek je aan mij je gegevens als je gebruik maakt van mijn contactformulier. Je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden daarbij opgeslagen. Daarnaast houdt ik algemene gegevens bij over de datum van het invullen en verzenden van het contactverzoek via de contactpagina.

Cookies

Ook verzamel ik algemene gegevens van bezoekers van mijn website. Dit doe ik om mijn website te verbeteren. Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van mijn website en om erachter te komen hoe bezoekers op mijn website terecht zijn gekomen, plaats ik analytische cookies op jouw apparaat. Daarvoor maak ik gebruik van Google Analytics. De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruik ik alleen om mijn website te verbeteren en om doelgroepen te kunnen specificeren. De gegevens worden alleen met derden gedeeld op de wijze zoals hieronder onder het kopje “Gebruik van de gegevens” wordt vermeld.

Google Analytics

Voor het verzamelen van web-statistieken over het gebruik van en het bezoek aan mijn website en online applicaties en tools, maak ik gebruik van Google Analytics. Dit doe ik doordat Google Analytics een permanent cookie op jouw computer/apparaat plaatst. Die registreert en verzamelt het adres (IP-adres) van jouw computer en informatie over jouw gebruik van mijn website en online applicaties en tools. De verzamelde informatie wordt door Google opgeslagen op hun servers, waaronder die in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten hierover aan mij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

Gebruik van de gegevens

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens hebben verkregen.

Algemeen

De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers mijn website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kan ik op een privacy-vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren. De persoonsgegevens die ik je vraag in te vullen om het contactverzoek te activeren, gebruik ik alleen om telefonisch of via een e-mail contact met jou te kunnen opnemen.

De door mij verzamelde en verwerkte persoonsgegevens van jou gebruik ik alleen voor mezelf en voor mijn eigen doeleinden. Ik deel de door mij verzamelde gegevens op geen enkele manier met derden, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij mij vorderen). Wel is het zo dat de hierna genoemde partijen die de gegevens voor mij verwerken de technische mogelijkheden hebben om de gegevens die je via het contactformulier op de website aan mijn verstuurt en de daaraan verbonden gegevens in te zien.

Door een bewerkersovereenkomst die ik met de hen hebben afgesloten is het voor hen alleen maar toegestaan om de gegevens aan mij door te zenden via hun netwerk en er verder niets anders mee te doen. Omdat daarvan echter ook gegevens worden opgeslagen op hun systemen heb ik met hen verder afgesproken dat zij die gegevens niet voor zichzelf mogen gebruiken of aan derden mogen doorgeven, tenzij ook zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Contactformulier

Bij het doorzenden van het online contactformulier maak ik gebruik van de computersystemen van derden, waaronder Publiek B.V., die op haar beurt gebruik maakt van de servers van Yourhosting B.V. te Zwolle. Hierbij verwerken zij je naam, e-mailadres, telefoonnummer en internetadres (IP-adres). Publiek B.V. verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden; zie hiervoor hun privacybeleid: https://www.publiek.com/privacy Ook Yourhosting B.V. verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacybeleid: https://www.yourhosting.nl/over-ons/privacy-policy.html.

Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld en verzonden, dan ontvang ik, ALEX, jouw bericht als een e-mailbericht op mijn computersysteem. Voor het opslaan en het verwerken van dat bericht maak ik gebruik van dezelfde bedrijven als hiervoor genoemd: Publiek B.V. en Yourhosting B.V. Mocht je, nadat ik contact met je hebben opgenomen, gebruik willen maken van mijn diensten, dan worden er mogelijk meer gegevens van je gevraagd. Met deze aanvullende gegevens gaan ik op dezelfde zorgzame manier om als met de bovengenoemde gegevens.

Persoonsgegevensverwerking

ALEX verwerkt verder alleen jouw persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt (of toegang tot verleent). Ik kan jouw persoonsgegevens ook aanvullen met gegevens uit openbare bronnen zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat jij voor het eerst contact met mij hebt gelegd.

Jouw persoonsgegevens worden door mij verwerkt op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Jouw toestemming;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • NAW-gegevens van jou en je gezinsleden;
 • E-mailadres & telefoonnummer;
 • Gegevens omtrent jouw samenlevingsvorm (huwelijksakte, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, et cetera);
 • Gegevens omtrent jouw woning (hypotheekakte en -offerte, akte van levering, jaaroverzicht hypotheek, et cetera);
 • Gegevens omtrent jouw financiële situatie (jaaropgaves, salarisstroken, IB-aangiften en -aanslagen, banksaldi, pensioenoverzichten, et cetera);
 • Overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.
 • Ik zal alleen de informatie opvragen die benodigd is voor een zorgvuldige nakoming van de overeengekomen dienstverlening.

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van jouw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven specifieke doeleinden. Deze toestemming heb jij aan mij verleend door (één van de onderstaande opties):

 • Ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst;
 • Het versturen van een e-mailbevestiging waarbij jij hebt aangegeven dat ik jouw gegevens mag gebruiken voor de overeengekomen dienstverlening.

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van met jou afgesproken dienst(en).

Zo kan ik voor de uitvoering van mijn werkzaamheden onder andere gebruik maken van:

 • Een advocaat voor het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding;
 • Juridische, financiële en fiscale advisering ten aanzien van het scheidingsproces of financieel planningsproces;
 • Alimentatierekensoftware;
 • CRM-systemen;
 • Clouddienst voor opslaan bestanden;
 • Kantoorsoftwarepakket(ten);
 • Een boekhouder voor het verzorgen van de (financiële) administratie.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De gegevens die je mij hebt verstrekt zodat ik contact met jou kan opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Wanneer dat contact leidt tot een opdracht of een verzoek tot verder contact worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact of tot dat de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of vervolgopdracht niet meer te verwachten is. In ieder geval bewaar ik de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

En overigens bewaar ik de gegevens alleen zolang er een belang is om ze te bewaren. Maar je hebt altijd het recht om de verstrekte gegevens te laten verwijderen en ik zal altijd gehoor geven aan zo’n verzoek, tenzij ik wettelijk verplicht worden om de gegevens te bewaren tot aan de wettelijke bewaartermijn.

Rechten omtrent jouw gegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen, te laten verwijderen, of over te dragen. Dit kun je aanvragen op: www.vanalex.nl/mijn-gegevens. Ook heb je het recht je te verzetten dat jouw gegevens door ons worden gebruikt. Daarnaast kun je mij schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over mijn producten en diensten door dit te melden per mail op: info@vanalex.nl.

Onderaan dit privacy statement staat hoe je contact met mij kunt opnemen. Om je identiteit te controleren vraag ik je om je IP-adres en een kopie van je identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Ik raadt je sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten

Voor eventuele klachten aangaande je persoonsgegevens en de wijze waarop ik die verzamel, verwerk, deel met anderen en opslaan kun je terecht bij mij door telefonisch contact met mij op te nemen, schriftelijk of middels een e-mail. Je klacht zal dan zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.

Ook kun je eventueel een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), de nationale instantie en toezichthouder die de bescherming van de privacyregels bewaakt. Zij behandelen geen individuele klachten, maar kunnen wel een onderzoek starten naar aanleiding van je melding.

Wijziging privacy statement

Ik kan mijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal ik een aankondiging doen op mijn website. Oudere versies van mijn privacy statement zal in mijn archief worden opgeslagen. Stuur mij een e-mail als je deze wilt raadplegen.

Contactgegevens

Vragen over dit privacy statement of over mijn diensten kunnen worden gericht aan ALEX:

 

ALEX

De Zaayer 6
9723 ZB Groningen

KvK-nummer: 72550309
E-mailadres: info@vanalex.nl
Telefoonnummer: 06 20 60 89 99

Echt onafhankelijk

Ik adviseer altijd alleen op basis van jouw of jullie situatie, wensen en mogelijkheden. Altijd echt onafhankelijk want ik bemiddel niet in financiële producten.

RFEA

Als Register Financieel Echtscheidingsadviseur ben ik onderdeel van een groot netwerk van specialisten, waar kennisdeling en samenwerkingen mogelijk zijn.

Persoonlijk

Iedere situatie is uniek en elk persoon is anders daarom doorloopt iedereen een uniek traject, zo is geld en gevoel in balans zijn en worden de gestelde doelen gehaald.

Oplossingsgericht

Denken in oplossingen en daarna uitvoeren met een gezonde dosis daadkracht. Zo gebruik ik de energie van het probleem om het gestelde doel te bereiken!

Private Life Planner

Als erkend Private Life Planner kan ik je helpen met levensdoelstelling, samen zorgen we ervoor dat jouw doelen centraal staan en geld slechts een middel is.

Transparant

Helderheid over jouw situatie en helderheid over de diensten en vergoedingen die ik hanteer. Zo werken we samen op een transparante wijze, zonder verrassingen achteraf.

Echt onafhankelijk

Ik adviseer altijd alleen op basis van jouw of jullie situatie, wensen en mogelijkheden. Altijd echt onafhankelijk want ik bemiddel niet in financiële producten.

RFEA

Als Register Financieel Echtscheidingsadviseur ben ik onderdeel van een groot netwerk van specialisten, waar kennisdeling en samenwerkingen mogelijk zijn.

Persoonlijk

Iedere situatie is uniek en elk persoon is anders daarom doorloopt iedereen een uniek traject, zo is geld en gevoel in balans zijn en worden de gestelde doelen gehaald.

Oplossingsgericht

Denken in oplossingen en daarna uitvoeren met een gezonde dosis daadkracht. Zo gebruik ik de energie van het probleem om het gestelde doel te bereiken!

Private Life Planner

Als erkend Private Life Planner kan ik je helpen met levensdoelstelling, samen zorgen we ervoor dat jouw doelen centraal staan en geld slechts een middel is.

Transparant

Helderheid over jouw situatie en helderheid over de diensten en vergoedingen die ik hanteer. Zo werken we samen op een transparante wijze, zonder verrassingen achteraf.