Ik wil graag kennis
maken met alex
02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

De rekensom van kinderalimentatie is voor veel scheidende ouders een lastige opgave. De berekening is namelijk van een aantal factoren afhankelijk, die per persoon en situatie verschillen. De vaststelling van de kinderalimentatie is terug te brengen naar een overzicht van zes stappen. Je leest het in dit stappenplan welke dat zijn.

Stap 1. Netto besteedbaar inkomen

Het netto besteedbaar gezinsinkomen dat als grondslag dient voor de bepaling van de kosten van de kinderen, bestaat in ieder geval uit het netto besteedbaar inkomen van beide partners, zoals vóór de scheiding. Het bruto jaarinkomen wordt omgerekend naar een netto maandinkomen (jaarinkomen delen door twaalf) en verhoogd met variabele loonbestanddelen als vakantiegeld, 13e maand et cetera. 

Fiscale gevolgen, inkomen uit arbeid en eigen vermogen

Bij deze berekening worden eventuele fiscale gevolgen vanwege een auto van de zaak of een eigen woning worden buiten beschouwing gelaten. Naast het inkomen uit arbeid wordt ook inkomen uit eventueel vermogen meegenomen in het vaststellen van het netto besteedbaar gezinsinkomen. 

Heffingskortingen, recht op kinderbijslag en kindgebonden budget

De heffingskortingen waar de ouders tijdens het huwelijk recht op hadden, moeten ook betrokken worden bij het bepalen van het netto besteedbaar gezinsinkomen, net als het recht op kinderbijslag en een eventueel recht op kindgebonden budget. Andere toeslagen worden niet opgeteld bij het inkomen.

Stap 2. Kosten kinderen en eigen aandeel ouders

Ouders besteden een bepaald percentage van het netto besteedbaar gezinsinkomen aan hun kinderen. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat naarmate er meer kinderen tot het huishouden behoren, de totale kosten van de kinderen weliswaar stijgen maar dat de gemiddelde kosten per kind dalen. 

Deze percentages bedragen sinds 1 januari 2006 voor 1, 2, 3 en 4 kind(eren) respectievelijk 17%, 26%, 33% en 40% van het gezinsinkomen. Het gezinsinkomen wordt vaak gemaximeerd op €6.000,00. Dit wordt ‘kosten van kinderen’ genoemd. Van de kosten van kinderen wordt een deel betaald door de kinderbijslag. Wat resteert is het eigen aandeel van de ouders.

Stap 3. Draagkracht van beide ouders

In de berekening wordt gebruik gemaakt van een draagkrachttabel. Deze zorgt voor gelijke verdeling tussen beide ouders van de volgende redelijke kosten van levensonderhoud van de onderhoudsplichtige (januari 2021): 

  • redelijke netto woonlasten van 30% van het netto inkomen (forfaitair)
  • kosten van levensonderhoud

Naast de behoefte van de kinderen moet ook gekeken worden naar de draagkracht van de ouders. Bij de berekening van de draagkracht van de ouders gaat het om de inkomenssituatie na scheiding. 

Toeslagen en heffingskortingen 

Dit inkomen wijkt door gewijzigde fiscale omstandigheden vaak af van het netto besteedbaar inkomen van vóór de scheiding. Eén of beide ouders hebben na scheiding vaak recht op kindgebonden budget. 

Daarnaast kan er mogelijk recht zijn op de inkomensafhankelijke combinatiekorting of kunnen de hoogte van heffingskortingen veranderen door de gewijzigde situatie.

Stap 4. Draagkrachtvergelijking

De koppeling van het eigen aandeel van beide ouders aan hun draagkracht heet een draagkrachtvergelijking. De vastgestelde draagkracht bepaalt de verdeling van de berekende kosten van de kinderen tussen ouders en de bijbehorende alimentatie. Als de gezamenlijke draagkracht lager is dan het vastgestelde eigen aandeel van de ouders, dan draagt de betrokken ouder bij tot de grens van zijn of haar draagkracht. Als de gezamenlijke draagkracht de behoefte overstijgt dan dragen de ouders naar rato van hun draagkracht bij aan de behoefte.

Stap 5. Zorgkorting

De richtlijn voor het vaststellen van alimentatie gaat ervan uit dat het hoofdverblijf van het kind is bij de ouder waar het kind staat ingeschreven (Basisregistratie Personen). Die ouder is gerechtigd tot kinderalimentatie. De ouder waar de kinderen staan ingeschreven betaalt in beginsel de kindgebonden kosten zoals kleding, kapper, et cetera (niet zijnde verblijfkosten). 

Zorgkorting toepassen

Indien de draagkracht gelijk of groter is dan het eigen aandeel van de ouders kan de zogenaamde zorgkorting worden toegepast. De ‘niet-verzorgende ouder’ draagt door diens omgang met de kinderen reeds bij in de kosten. Het zou hierdoor niet reëel zijn dat de volledige onderhoudsbijdrage als kinderalimentatie naar de andere ouder zou gaan. De niet-verzorgende ouder kan de zorgkorting in mindering brengen op de uiteindelijk bij te dragen onderhoudsbijdrage. 

De zorgkorting bedraagt meestal 15%, 25% of 35% van het eigen aandeel van de ouders (kosten van kinderen – kinderbijslag), afhankelijk van het gemiddelde aantal dagen per week dat de niet-verzorgende ouder voor de kinderen zorgt: respectievelijk 1, 2 of 3. Indien er sprake is van structurele zorg van minder dan 1 dag per week, mag er uit worden gegaan van een zorgkorting van 5%. 

Stap 6. Aanvaardbaarheidstoets

Als de uitkomst van de berekening leidt tot een aantoonbaar onaanvaardbare situatie kan een aanvaardbaarheidstoets uitgevoerd worden. De onderhoudsplichtige ouder moet in dat geval stellen en aannemelijk maken waarom het betalen van de onderhoudsbijdrage niet mogelijk is. Dit kan voorkomen als er sprake is van een sterke daling van het inkomen. Ook kan dit voorkomen als deze ouder bijvoorbeeld voormalige gemeenschapsschulden voor zijn rekening neemt waardoor zijn ruimte om bij te dragen wordt beperkt. Een rechter zal hierbij eventueel verwijtbaar gedrag in betrekken. 

Co-ouderschap 

De richtlijn voor het vaststellen van kinderalimentatie geeft geen regeling voor co-ouderschap. Als partijen in onderling overleg scheiden is het mogelijk kinderalimentatie vast te stellen op basis van co-ouderschap. Hierbij kan, indien dat wenselijk is, ook een kinderrekening voor kindgebonden kosten worden betrokken. 

Heb je vragen over je situatie?

Bovenstaand stappenplan is ook beschikbaar in de vorm van een download: ‘Kinderalimentatie in zes stappen‘. Heb je vragen over kinderalimentatie of de berekening hiervan? Neem dan contact met me op, ik help je graag.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer